شرکت کارگزاری آرمون بورس
(کارگزار رسمی بورس، فرابورس و بورس کالا)

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

 

سید حمید صباحی

 رئیس هیأت مدیره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

صادق عجمی

مدیر عامل

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(مالی)

سوابق اجرایی:

  • نماینده کانون در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس


محمود مقدسی 

عضو موظف هیأت مدیره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حسابداری

 

معصومه رمضانی

عضو هیأت مدیره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دی ان ان