شرکت کارگزاری آرمون بورس
(کارگزار رسمی بورس، فرابورس و بورس کالا)

دفاتر و شعب

شعبه/تالار معامله گر مسئول پذیرش
تالار حافظ (تالار بورس اوراق بهادار تهران) حمیده شیخ محمدی --
تالار اختصاصی/ فرعی نیما عجمی، نرگس صنمی ، مرضیه خوبان پونه یاسینی ویستی
کرج پریسا مصطفائی زهرا بهرامی
اصفهان محمد طوطیان اصفهانی شهرام عجمی
قم مرضیه ربانی حسین حسینی
کیش سوگند عجمی --
دی ان ان