شرکت کارگزاری آرمون بورس
(کارگزار رسمی بورس، فرابورس و بورس کالا)

شماره حساب های شرکت

نام بانک شعبه کد شماره حساب شماره کارت
سامان  سی تیر  849 849-40-51251-1  --
پارسیان  میدان آرژانتین 1033 0100112310008  --
سپه  بیهقی 2000 70045093  --
ملی  بورس اوراق بهادار تهران 695 0105567339003  --
تجارت  میدان آرژانتین 034 0194425066  --
اقتصاد نوین میدان آرژانتین  170 170236096281  --
ملت  شعبه بورس کالا 62117 3820090362 -- 
صادرات   میدان آرژانتین 4566 0106484986002 -- 
 سرمایه  میدان آرژانتین 1038 1038117308521
-- 
موسسه اعتباری کوثر  مطهری  --  3174110027129  --
دی ان ان