|   خدمات سفارش بصورت اینترنتی   |

• انعقاد قرارداد ارسال سفارش اینترنتی و ارائه شناسه و رمز عبور
• ارائه سرویس های نرم افزاری به منظور ارسال سفارش اینترنتی
• قابلیت پیگیری و اطلاع از آخرین وضعیت سفارش ارسالی