|   تحلیل بنیادی   |
دتوزیع در سال 1398 چه میزان سود میتواند بسازد؟
10/12/2019 2:49:00 PM
8/18/2019 11:00:00 AM
بررسی عملکرد شرکت در سال 97 و قدرت سود سازی شرکت در سال 98
8/17/2019 2:40:00 PM
شرکت تولیدی چدن سازان در تاریخ 1361 در اصفهان تاسیس گردید و در سال 1362 به شرکت سهامی خاص تبدیل گردید. بنا به مصوبه 7 مهرماه 1395 هیئت پذیرش اوراق بهادار، شرکت تولیدی چدن سازان در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
8/17/2019 2:07:00 PM
ارفع در سال 1398 چه میزان سود میتواند بسازد؟
8/13/2019 11:20:00 AM
فروش های فوق العاده در سه ماهه اول سال اگر تکرار شود چه سودی برای شرکت می سازد؟
8/7/2019 2:02:00 PM
برای سال مالی 1398، سود شرکت، با فرض اینکه درآمد عملیاتی شرکت در کل سال مالی، متناسب با درآمد سال مالی قبل باشد و با حفظ حاشیه سود ناخالص و افزایش 25 درصدی هزینه ها...
8/7/2019 1:53:00 PM
تحلیل و بررسی شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 97 و پیش بینی سود شرکت در سال 98
7/28/2019 3:11:00 PM
7/17/2019 3:07:00 PM
تحلیل و بررسی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در سال 97 و پیش بینی سود شرکت با دوسناریو فروش در سال 98
7/15/2019 9:34:00 AM