|   گزارشات کدال   |
بانک ها در فروردین 1398 چه عملکردی را به جا گذاشتند.
4/30/2019 11:16:00 AM
4/10/2019 4:19:00 PM
بررسی عملکرد فصل زمستان شرکت های فولادی
4/8/2019 9:34:00 AM
در این تحلیل میتوانیم عملکرد پتروشیمی ها را در سه ماهه پایانی سال 1397 مشاهده کنیم
4/7/2019 11:24:00 AM
عملکرد صنعت فلزات غیرآهنی در بهمن ماه چگونه بوده است؟
3/11/2019 3:41:00 PM
عملکرد گروه های فولادی در بهمن ماه چگونه بوده است؟
3/11/2019 3:23:00 PM
عملکرد گروه های خودروسازی در بهمن ماه چگونه بوده است؟
3/10/2019 3:38:00 PM
کدام پتروشیمی ها در بهمن ماه توانسته اند رشد خوبی داشته باشند؟
3/10/2019 3:30:00 PM
2/27/2019 3:03:00 PM
2/25/2019 4:39:00 PM