|   گزارشات کدال   |
در 12 ماهه سال در صورت ادامه همین روند فروش شرکت می تواند به سود بالایی به ازای هر سهم برسد
12/25/2018 9:25:00 AM