|   بررسی عملکرد نماد پارس و نوری در سال مالی 1397   |
تاریخ انتشار: 4/16/2019 11:17:00 AM تعداد بازدید: 408 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: abagheri
بررسی عملکرد نماد پارس و نوری در سال مالی 1397

افزایش فروش در 3 ماهه زمستان نسبت به پاییز برای نماد نوری و پارس


بررسی عملکرد نماد پارس در سال مالی 1397:

🔸سرمایه شرکت 6000000 میلیون ریال
🔸سال مالی شرکت 1397/12/29

💵 فروش 3 ماهه اول  1795 میلیارد تومان
💵 فروش 3 ماهه دوم 2773 میلیارد تومان
💵 فروش 3 ماهه سوم 1982 میلیارد تومان
💵 فروش 3 ماهه چهارم 2854 میلیارد تومان

✅  فروش شرکت در فصل پایانی 872 میلیارد تومان بیشتر از فصل سوم  بوده است✅ 
📝مجموع فروش خود را در پایان سال مالی به 9404 میلیارد تومان رساند.

بررسی عملکرد شرکت در آخرین صورت مالی منتشر شده (9 ماهه 1397) :👇👇👇

📝مجموع فروش شرکت 6550 میلیارد تومان  

📊  شرکت موفق به شناسایی 3408 میلیارد تومان سود خالص شده است.
(568 تومان سود به ازای هر سهم)

بررسی عملکرد نماد نوری در سال مالی 1397:

🔸سرمایه شرکت 3000000 میلیون ریال
🔸سال مالی شرکت 1397/12/29


💵 فروش 3 ماهه اول  3256 میلیارد تومان
💵 فروش 3 ماهه دوم 3939 میلیارد تومان
💵 فروش 3 ماهه سوم 4182 میلیارد تومان
💵 فروش 3 ماهه چهارم 4500 میلیارد تومان

✅  فروش شرکت در فصل پایانی 317 میلیارد تومان بیشتر از فصل سوم  بوده است✅ 
📝مجموع فروش خود را در پایان سال مالی به 15876 میلیارد تومان رساند.

بررسی عملکرد شرکت در آخرین صورت مالی منتشر شده (9 ماهه 1397) :👇👇👇

📝مجموع فروش شرکت 11377 میلیارد تومان  

📊  شرکت موفق به شناسایی 2373 میلیارد تومان سود خالص شده است.
(791 تومان سود به ازای هر سهم)

 

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code