|   بررسی عملکرد بانک ها در فروردین 1398   |
تاریخ انتشار: 4/30/2019 11:16:00 AM تعداد بازدید: 622 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: panahian
بررسی عملکرد بانک ها در فروردین 1398

بانک ها در فروردین 1398 چه عملکردی را به جا گذاشتند.


بانک 

عملکرد فروردین ماه 12 بانک بر روی سامانه کدال منتشر شد که در روزهای قبل به اطلاع شما رسیده است.

اگر بخواهیم جمع بندی در این مورد داشته باشیم، در اسفند ماه تراز درآمد دریافتی و سود پرداختی 6 بانک مثبت (وپاسار، وبملت، وسینا، وخاور، وپست و ونوین) و 6 بانک منفی (وتجارت، وپارس، وکار،  وبصادر ،حکمت و دی) بوده است.

در مقایسه عملکرد فروردین ماه بانکها با ماه قبل از آن، بانک تجارت، صادرات و دی بیشترین افت را داشته و در مقابل پست بانک و بانک اقتصاد نوین عملکرد خوبی داشته اند و تراز آنها نسبت به ماه قبل رشد داشته است.

در مجموع در پایان فعالیت یک ماهه بانکها،  بهترین عملکرد مربوط به بانکهای ملت، پاسارگاد، اقتصاد نوین و پست بانک  و بدترین عملکرد مربوط به بانکهای تجارت، دی، صادرات و پارسیان  می باشد.

جزییات تراز بانکها در یک ماهه منتهی به 31 فروردین 1398 به شرح جدول ذیل است:
وضعیت تراز دریافت و پرداخت بانکها در فروردین 1398
اندازه حبابها بر اساس مبلغ مازاد (کسری) تراز بانک می باشد.