|   بررسی صورت مالی 12 ماهه بانک تجارت و صادرات   |
تاریخ انتشار: 6/12/2019 11:12:00 AM تعداد بازدید: 606 تعداد نظرات ارسالی: 13 نویسنده: abagheri
بررسی صورت مالی 12 ماهه بانک تجارت و صادرات

وبصادر گزارش 12 ماهه خود را منتشر کرد که مطابق با آن به ازای هر سهم 44 ریال زیان خالص ساخته است. تقریبا نسبت به دوره مشابه سال قبل  78 درصد کاهش زیان داشته است.
همانطور که قابل مشاهده است، سهم بانک از درآمد مشاع در زمستان 97 نسبت به پاییز، حدود 930 میلیارد تومان بیشتر بوده و همچنین به دلیل افزایش چشمگیر 2839 میلیارد تومانی درآمد غیر مشاع (که 1765 میلیارد تومان آن از محل مبادلات ارزی بوده) و افزایش 1457 میلیارد تومانی هزینه های بانک در زمستان نسبت به پاییز، سود خالص شرکت در زمیتان  حدود 2310 میلیارد تومان نسبت به پاییز رشد داشته است.


 

صورت سود و زیان فصلی و همچنین روند تغییرات درآمدهای مشاع، غیر مشاع و سود خالص در 2 سال اخیر در گراف فوق قابل مشاهده است  .

مهمترین نکته ها در وبصادر به شرح ذیل است:
1. سهم بانک از درآمد مشاع بدون در نظر گرفتن درآمد سرمایه گذاریها ، در سال مالی 1397 مثبت شده است.
2. شناسایی 1757 میلیارد تومان درآمد تسعیر ارز در بخش در آمد غیر مشاع که باعث رشد درآمد غیر مشاع بانک شده است.
3. سود خالص بانک در فصل زمستان بیش از 1242 میلیارد تومان بوده است. اگر سود تسعیر را از دل آن حذف کنیم، سود خالص بانک در 3 ماهه چهارم  به حدود 500 میلیارد زیان تبدیل میشود.,وتجارت گزارش 12 ماهه خود را منتشر کرد که مطابق با آن به ازای هر سهم 23 ریال زیان خالص ساخته است. تقریبا زیان نسبت به دوره مشابه سال قبل  92 درصد کاهش زیان داشته است. 

همانطور که قابل مشاهده است، سهم بانک از درآمد مشاع در زمستان 97 نسبت به پاییز، حدود 479 میلیارد تومان بیشتر بوده و همچنین به دلیل افزایش چشمگیر 4114 میلیارد تومانی درآمد غیر مشاع (که 3351 میلیارد تومان آن از محل مبادلات ارزی بوده) و افزایش 1740 میلیارد تومانی هزینه های بانک در زمستان نسبت به پاییز، سود خالص شرکت در زمیتان  حدود 2374 میلیارد تومان نسبت به پاییز رشد داشته است.

 

 

صورت سود و زیان فصلی و همچنین روند تغییرات درآمدهای مشاع، غیر مشاع و سود خالص در 2 سال اخیر در گراف فوق قابل مشاهده است

مهمترین نکته ها در وتجارت به شرح ذیل است:

1. سهم بانک از درآمد مشاع بدون در نظر گرفتن درآمد سرمایه گذاریها ، در سال مالی 1397 مثبت شده است.

2. شناسایی 3614 میلیارد تومان درآمد تسعیر ارز در بخش در آمد غیر مشاع که باعث رشد درآمد غیر مشاع بانک شده است. (دلار با نرخ 8627 تومان تسعیر شده است)
3. سود خالص بانک در فصل زمستان بیش از 2239 میلیارد تومان بوده است. اگر سود تسعیر را از دل آن حذف کنیم، سود خالص بانک در 3 ماهه چهارم  به حدود 1100 میلیارد زیان تبدیل میشود.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code