|   نگاهی اجمالی بر عرضه اولیه شرکت پتروشیمی نوری (نور...   |
تاریخ انتشار: 7/9/2019 2:00:00 PM تعداد بازدید: 1735 تعداد نظرات ارسالی: 6 نویسنده: abagheri
نگاهی اجمالی بر عرضه اولیه شرکت پتروشیمی نوری (نوری)

شركت پتروشيمي نوري )سهامي عام( در تاريخ 25/11/1377 با نام شركت پتروشيمي برزويه سهامي خاص تاسيس شده و تحت شماره 148068 در اداره ثبت شركتها و مالکيت صنعتي تهران و در تاريخ 18/10/1386 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان كنگان تحت شماره 941 به ثبت رسيده و به موجب مصوبه تاريخ 8/10/1387 مجمع عمومي فوقالعاده، نام شركت از پتروشيمي برزويه )سهامي خاص( به پتروشيمي نوري )سهامي خاص( تغيير كرده است. در حال حاضر شركت پتروشيمي نوري جزء واحد هاي تجاري فرعي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس است.


*جهت مشاهده تحلیل کلیک نمائید*


 

لطفا برای عضویت در کانال تلگرامی تحلیلی - خبری کارگزاری آرمون بورس، کلیک نمایید


 

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code